Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky osoby samostatně výdělečně činné – Ing. Marek Fišl, IČ: 04323998, se sídlem Luční 446, 411 18 Budyně nad Ohří (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na zakázky tvorby webových stránek.

 

Objednatel = klient, objednatel prací, dále jen Objednatel
Zhotovitel = zhotovitel prací, dále jen Zhotovitel
Dílo = v tomto případě webové stránky, dále jen Dílo

 

Pro tvorbu webových stránek platí následující ustanovení, a to i v případě, že nebude sepsána Smlouva o Dílo. Objednáním prací se rozumí, že Objednatel souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň součástí Smlouvy o Dílo:

 

Webové stránky budou responzivní pro PC, tablety a mobily. Budou založené na open source redakčním systému WordPress, jejich grafická podoba bude vytvořena na míru zákazníkovi, pokud nebude domluveno jinak.

 

Cena je stanovena před začátkem prací a Objednatel se zavazuje tuto cenu po předání Díla zaplatit, a to včetně případných domluvených víceprací. Pokud v průběhu tvorby Díla klient doobjedná vícepráce, Zhotovitel je povinen informovat Objednatele, že toto není v ceně Díla a že se jedná o vícepráci. Sdělí mu také cenu víceprací.

 

Objednatel je také povinen se řídit těmito Obchodními podmínkami i v případě, že nebyla sepsána smlouva. Jako objednávka může sloužit i objednání prací ústně, písemně, emailem.

 

Termíny plateb jsou následující (pokud není dohodnuto jinak): záloha 20 % (min. 1000 Kč)  z celkové částky před započetím prací, zbytek částky platí klient po předání webu.

 

Termín dokončení Díla Zhotovitel zaručuje pouze v případě, že mu byly předány veškeré informace a materiály (texty, fotografie) potřebné pro tvorbu webu předem, ještě před započetím prací. V opačném případě závisí termín dokončení Díla na kooperaci s Objednatelem, takže termín dokončení bude respektován, avšak nemůže být garantován. Zhotovením Díla se rozumí dokončení prací na webu tak, že je možné ho již plnohodnotně prezentovat veřejnosti.

 

Předání Díla proběhne formou dle domluvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne předání webu tak, že budou Objednateli e-mailem zaslány přístupy do administrace webu.

 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků, takové Dílo se Objednatel zavazuje převzít.

 

Kompletní předání Díla, tedy předání všech přístupů, proběhne po zaplacení konečné faktury.

 

Spolupráci je možné ze strany Objednatele ukončit kdykoliv v průběhu tvorby webu, ovšem v takovém případě Objednatel zaplatí poměrnou část z ceny Díla.

 

V okamžiku převzetí bude web a jeho části obsahovat aktuální verze platformy WordPress, pluginů a šablony. Další aktualizace již nejsou součástí tohoto Díla.

 

Objednatel ručí za legálnost obsahu umístěného na webu.

 

Poslední aktualizace dne 12. 8. 2022